TERE TULEMAST GARANT ERAKOOLI

Garant Erakooli sisseastumiseks vajalike dokumentide vastuvõtt:

 

See on Euroopa tasandil era õppeasutus, kus on kõrged rahvusvahelised standardid õppes, arengus ja kasvatuses.

Põhieesmärk, mis seisab õpetajate ja töötajate ees, on soodsate tingimuste loomine õppimiseks, kus iga laps ja nooruk tunneb end nagu kodus. Vaid sellistes tingimustes on võimalik arendada lastes õpihimu, enesetäiendust ja edukust. Akadaeemilise edu saavutamine on võimalik tänu teatud aspektidele: õpilaste motiveeritus, õpetajate professionaalsus, head õpitingimused, läbimõeldud sotsiaal- ja spordiprogramm.

Peale akadeemilise ettevalmistuse pakub kool laia võimalust lapse isiksuse arenguks – iseloomujooned, füüsiline vorm ja sotsiaalsed väärtused. Edukaks õppeks ja edasijõdmiseks karjääris on vajalikeks omadusteks vastutus, austus, oskus õppida, kuulata ja kuulda teisi inimesi. Nende väärtuste alused saadakse koolieas, järelikult ka edu täiskasvanu elus sõltub sellest keskkonnast, milles laps õpib.

Suurt tähelepanu pööratakse lapse loomingu arendamisele. Koolis toimuvad erinevad huviringid – näitering, kunstiring, võõrkeele ringid, arvutiõpetus. Samuti toimub aktiivne klassiväline tegevus erinevate meistriklasside, muuseumitundide ja teatri külastamise näol.

Õppetöö toimub riikliku programmi raames, kuid omab oma spetsiifikat ehk süvendatud eesti ja inglise keele õpet.

Tunnid algavad kell 9.00.

Tundide lõppemisel jätkub lapse tegevus pikapäevarühmades, kus õpetaja juhendamisel tehakse kodutöid ja toimub klassiväline tegevus.

Toitlustamine toimub kaks korda päevas.

Koolis on toimivad pikapäevarühmad, huviringid ja muud klassivälised tegevused. Abi osutavad meditsiiniline õde, logopeed, psühholoog ja sotsiaalpedagoog.

Vastavalt riiklikule programmile toimuvad 3. klassi tunnid basseinis. Talvisel ajal toimuvad kehalise kasvatuse tunnid uisuplatsil.

KOOLI MISSIOON

Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Kool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

Kool kujundab väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks.

Kooli õppekavas oluliseks peetud väärtused tulenevad «Eesti Vabariigi põhiseadusest», ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonist, lapse õiguste konventsioonist ning Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).

Uue põlvkonna sotsialiseerumine rajaneb Eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste omaksvõtul. Tugeva põhiharidusega inimesed suudavad ühiskonnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.

ERAKOOL GARANT
Majaka 26
11412
Tallinn

Tel: (+372) 5626 7796
E-mail: Erakoolgarant@gmail.com