ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЧАСТНУЮ ШКОЛУ ГАРАНТ!

Частная школа Гарант принимает детей в 1 — 9 классы в течение всего учебного года, если в классах есть свободные места. Зачисление в гимназические классы осуществляется на конкурсной основе. Информацию о поступлении в нашу школу можно получить по тел. 5621 9894.

See on euroopa tasandil era õppeasutus, kus on kõrged rahvusvahelised standardid õppes, arengus ja kasvatuses.

Põhieesmärk, mis seisab õpetajate ja töötajate ees on heade (soodsate) tingimuste loomine õppimiseks, kus iga laps ja nooruk tunneb end nagu kodus. Ainult sellistes tingimustes on võimalik arendada lastes õppihimu, enesetäiendust ja edukust. Akadaeemilise edu saavutamine on võimalik tänu teatud faktoritele: õpilaste motiveeritus, õpetajate professionaalsus, head õppitingimused, samuti läbimõeldud sotsiaal- ja spordiprogramm.

Peale akadeemilist ettevalmistust kool pakub laia võimalust lapse isiksuse kompleks arenguks – iseloomujooned, füüsiline vorm ja sotsiaalsed väärtused. Edukaks õppeks ja edasijõdmiseks karjääris on vajalikeks omadusteks vastutus, austus, oskus õppida, kuulata ja kuulda teisi inimesi. Nende väärtuste alused saadakse koolieas, järelikult ka edu täiskasvanu elus sõltub sellest keskkonnast, milles laps õpib.

Suurt tähelepanu hakatakse pöörama lapse loomingu arendamiseks – peale akadeemilisi õppetunde, koolis hakkavad olema ka erinevad huviringid – teater, kunst, võõrkeeled, kalligraafia, arvutiõpetus, ujumine.

Õppetöö toimub riikliku programmi raamides, kuid omab oma spetsiifikat – süvendatud eesti ja inglise keele õpe.

Erakooli staatus lubab kasutada ka alternatiivseid õppematerjale. Kõik õppematerjalid kuuluvad hinna sisse.

Tunnid algavad kell 9.00.

Tundide lõppemisel lapse arendamine jätkub pikapäeva rühmades, kus õpetaja juhendamisel tehakse kodutööd ja toimub klassiväline tegevus.

Päeva jooksul lapse saavad 3 korda süüa.

Koolis on ka õpilase toetus rühm (pikapäeva rühma õpetaja, logopeed, psühholoog).

Talvisel ajal, kooskõlas riikliku programmiga, tunnid toimuvad värskes õhus (uisud, suusad).

Koolis korraldatakse erinevaid laagreid.

Kooli õpilased osalevad aktiivselt linnaelus: osalevad olümpiaadidel, intellektuaalsetes maratonides, spordi üritustes.

МИССИЯ ШКОЛЫ

Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Kool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

Kool kujundab väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks.

Kooli õppekavas oluliseks peetud väärtused tulenevad «Eesti Vabariigi põhiseaduses», ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).

Uue põlvkonna sotsialiseerumine rajaneb eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste omaksvõtul. Tugeva põhiharidusega inimesed suudavad ühiskonnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule

КОНТАКТЫ

ERAKOOL GARANT
Maneeži tänav 3
10117
Kesklinna linnaosa
Tallinn

Tel: (+372) 5621 9894
E-mail: Erakoolgarant@gmail.com